yatirim_tesvik_belgesi_banner

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi verileceği anlamına gelmez. Hazine Müsteşarlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda detaylandıracağımız hususlarda avantajlar sağlar. KOBİ Yatırım Teşvik belgesi ve Araştırma-geliştirme yatırımları, teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar, hammaddelerini sözleşmeli üretim modeli ile temin eden tarımsal sanayi yatırımları, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlar hariç,(Fon Kaynaklı Kredi olanağı mevcuttur.) Yatırım Teşvik Belgesi firmaya nakit verilmesi anlamına gelmemektedir. Ancak yatırımcının kasasından büyük miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur. Yatırım yapan ve yaptığı yatırımların karakteristiği Yatırım Teşvik Mevzuatına uygun olan her yatırımcının yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından faydalanması en doğal hakkıdır. Teşvik Belgesi sahibi olarak yapılacak yatırımda hem ulusal hem uluslar arası pazarlarda rekabet edebilme gücü yükseltilmiş olacaktır.

 

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

 

Destek unsurlarından yararlanabilmek için esas ve usulleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yatırım teşvik belgesinin temin edilmesi zorunludur.

 

Yatırımın Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının,

 

Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda 600 milyar Türk Lirası

 

Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 milyar Türk Lirası

 

Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200 milyar Türk Lirası olmak kaydıyla yatırım yapacak ve yatırım konusu Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi uygun olacak gerçek şahıslar, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları(adi ortaklık), kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri, Yabancı sermayeli yatırımlarda kurulacak Anonim ve Limited şirketler ile kurulacak şubeler, yatırım teşvik belgesi için müracaat edebilir.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAR?

 

Yatırımlara devletçe sağlanabilecek destek unsurları şunlardır;

Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat (hammadde, aramalı ve işletme malzemeleri hariç) ithalatı yürürlükteki ithalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu’ndan istisnadır. Teşvik belgesine istinaden düzenlenen ithal global listelerde yer alan makinelerin ithalatında %100 gümrük muafiyeti uygulanır. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnasından yararlanabilmek için, (Müsteşarlıktan teminat karşılığında çekme izni ile ithal edilenler hariç) yatırımın teşvik belgesine bağlanması ve söz konusu makine ve teçhizatın ithal listede yer alması gerekir.

Yatırım İndirimi

 

Yatırım İndirimi (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ek madde 1); Dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticari veya zirai kazançları üzerinden vergiye tabi mükelleflerin (adi ortalıklar, kollektif ve adi komandit şirketler ile Kurumlar Vergisi mükellefleri dahil), yatırım indiriminden faydalanması kabul edilmiş bulunan yatırımların kapsamında yaptıkları ve müteakip vergilendirme döneminde yapmayı öngördükleri yatırım harcamaları bu ilgili kazançlarından indirilir.

Yatırım indirimi, Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar için %40, Normal Yörelerde yapılacak yatırımlar için %60, Özel Önem Taşıyan Sektörlerde yapılan yatırımlar ile, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ve Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlarda %100 oranında, ülkemize uluslar arası rekabet gücü kazandıracak, ileri teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden en az ikisini içeren 250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınai yatırımlarda ise %200 oranında uygulanır.

Yatırım indirimi uygulaması yönünden yatırımcının müsteşarlığa teşvik belgesi için müracaat tarihinden itibaren yapılan harcamalar dikkate alınır.

 

Katma Değer Vergisi İstisnası

Teşvik Belgesine istinaden yerli ve ithal listelerde yer alan, yeni olarak temin edilen, yerli listeler için yurtiçinde imal edilmiş olan makine ve teçhizattan Müsteşarlıkça proje bazında uygun görülenlerin Katma Değer Vergileri makine alımı esnasında ödenmeyecektir

 

Fon’dan Kredi Tahsisi

Araştırma-geliştirme yatırımları, teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar (Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde yapılacak komple yeni yatırımlar), organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlar için Fon’dan kredi tahsisi yapılabilir.

Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Teşvik Belgesine bağlı yatırımın tamamlanmasından itibaren 2 yıl içinde asgari miktarda (10.000.-$)  ihracat yapacağına dair taahhütte bulunması kaydıyla;

 

–    Şirket Kuruluşu

–    Yatırım termin süresi içinde kalınmak kaydıyla teşvik belgesinde öngörülen özkaynak tutarını geçmemek üzere sermaye artırımı,

–    Teşvik belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek üzere bir yıl ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden ya da dışından sağlanacak yatırım kredilerinin alınması ve geri ödenmesi,

–    Teşvik Belgeli yatırıma ilişkin gayrimenkul ve gayrimenkule müteferri ayni hakların ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescil,

İşlemleri ve bu işlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar Damga vergisi ve harçlardan istisna edilir.

 

Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından uygulanması zorunludur.

 

Fon Kaynaklı Kredi Hangi Yatırımlara, Hangi Şartlarla Verilmektedir?

 

Fon Kaynaklı Kredi ;

 

 • Ar-Ge Yatırımlarına
 • Teknopark Yatırımlarına
 • Teknoparklarda Yapılacak Yatırımlara
 • Çevre Korumaya Yönelik Yatırımlara
 • Öncelikli Teknoloji alanlarındaki Yatırımlara
 • Bölgesel Gelişmeye Yönelik Yatırımlara
 • Organize Sanayi Bölgesine Taşınacak Yatırımlara tahsis edilmektedir.

Fon Kaynaklı Kredinin tahsis edilebilmesi için ;

1-     Yatırımın yukarıdaki tanımlara uyması,

2-     Yatırıma ilişkin fizibilite raporunun Müsteşarlığa ibraz edilmesi,

3-     Yatırımcı tarafından bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar ile organize sanayi bölgesine taşınacak yatırımlar dışındaki konularla ilgili olarak edinilmiş varsa fikri mülkiyet haklarına ilişkin belgenin ibraz edilmesi

4-     Ar-ge yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknopark yatırımları, teknoparklarda yapılacak yatırımlar ve öncelikli teknoloji alanındaki yatırım konularında aynı yatırım için başka bir kamu kuruluşundan nakdi devlet desteği alınmamış olduğunun belgelenmesi ve bu hususta taahhütte bulunulması,

gerekmektedir.

 

Fon Kaynaklı Kredi Miktarı Ne Kadardır?

 

Ar-Ge yatırımları, Teknopark yatırımları, Teknoparklarda yapılacak yatırımlar, Çevre yatırımları, Öncelikli Teknoloji yatırımları, Organize Sanayi Bölgesine Tanışacak yatırımlara harcamaların en fazla %50’sine kadar olan kısmı Fon’un imkanları çerçevesinde kredilendirilebilir. Ancak her proje için Fon kaynaklarından tahsis edilebilecek kredi miktarı 250 milyar Türk Lirası’nı geçemez.

Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlarda kullanılabilecek azami kredi miktarı, 4.5 trilyon Türk Lirasını geçmemek üzere,  faizsiz sabit yatırım tutarınını %30’udur.

 

Fon Kaynaklı Kredilerin Faiz Oranı ve Ödeme Şekli Nasıldır?

 

Ar-ge yatırımları, teknopark yatırımları teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar, öncelikli teknoloji alanlarındaki yatırımlar ile organize sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlar için tahsis edilecek krediler, 1 yıl ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olup ödemesiz dönemin bitiminden başlamak üzere altışar aylık eşit taksitler halinde, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamında tahsis edilecek krediler, 3 yıl ödemesiz toplam 6 yıl vadeli, ödemesiz dönemin bitiminden başlamak üzere altışar aylık eşit taksitler halinde geri alınır. Kullandırılacak bu kredilerin faiz oranı %15’dir.

 

Yatırımın Finansmanı için hangi koşullar aranmaktadır?

 

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların finansmanında uygulanabilecek asgari özkaynak oranları aşağıda belirtilmiştir.

 

 • Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda %20
 • Normal ve Gelişmiş Yörelerde yapılacak yatırımlarda %40
 • Ro-Ro taşımacılığı, havayolu kargo taşımacılığı yatırımları %25
 • Gemi ithali ve uçak ithali yatırımlarında %10

 

Yatırım Teşvik Belgesi Süreleri var mıdır?

 

Yatırım Teşvik Belgesi genellikle iki yıl için verilir. Yatırım tamamlanamadığı takdirde 6’şar aylık ek süreler alınabilir.

 

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Yöreler ayrımı nasıldır?

 

Bölgelere göre ayırım ise şöyledir

Yörelere göre Yatırım Teşvik Belgeleri’nin avantajları vardır.

–         Gelişmiş Yöreler

–         Normal Yöreler

–         Kalkınmada Öncelikli Yöreler